KONCEPCJA PRACY P66

Po dokonaniu analizy i konsultacji z Radą Pedagogiczną dokonano zmiany koncepcji.
 
 
Koncepcja pracy Przedszkola Nr 66 Bajkolandia we Wrocławiu
 
Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w:
 
• Ustawie o Systemie Oświaty,
 
• Statucie Przedszkola Nr 66 Bajkolandia,
 
• Rocznym Planie Pracy,
 
• Zestawie programów wychowania przedszkolnego,
 
• Wieloletnim planie doskonalenia nauczycieli,
 
• Koncepcją dyrektora dotyczącą funkcjonowania i rozwoju przedszkola złożoną przy powierzeniu funkcji dyrektora na lata 2012-2017.
 
Cele i zadania:
 
1. Zaspokojenie elementarnych potrzeb – fizjologicznych, bezpieczeństwa, miłości i przynależności, szacunku i uznania oraz samorealizacji.
 
2. Zapewnienie dzieciom wszechstronnego rozwoju- praca z dzieckiem w obszarze rozwoju fizycznego, społecznego, emocjonalnego i poznawczego.
 
3. Rozwijanie uzdolnień oraz wspomaganie dziecka zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.
 
4. Wykorzystywanie odpowiednich metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które umożliwiają stymulację ich rozwoju, aktywności i samodzielności.
 
5. Indywidualizowanie pracy z dziećmi, również z dziećmi niepełnosprawnymi w celu wyrównywania szans edukacyjnych.
 
6. Integrowanie rodzin i dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi.
 
7. Kreowanie warunków sprzyjających osiągnięciu stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole.
 
8. Współpraca z rodzicami oraz wspieranie ich w rozwiązywaniu problemów 
wychowawczych.
 
9. Wspomaganie rozwoju zawodowego kadry pedagogicznej.
 
10. Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia gwarantującego właściwą realizację zadań placówki.
 
11. Dbanie o pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku- współpraca z lokalnymi instytucjami.
 
WIZJA
 
Przedszkole wszechstronnie oddziaływuje na rozwój dziecka poprzez bezpośredni kontakt z różnymi dziedzinami sztuki, a przede wszystkim poprzez aktywność własną.
 
Każde dziecko może osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości.
 
Nauczyciele będą wdrażać nowe i skuteczne metody wychowania estetycznego.
 
MISJA
 
Staranne przygotowanie kadry pedagogicznej do rzetelnego wykonywania swojego zawodu, którego nadrzędnym celem jest wykorzystanie potencjału każdego dziecka, stymulowanie jego rozkwitu w zakresie uczenia się i wszechstronnego rozwoju osobistego.
 
Cele wychowania przedszkolnego na dany rok szkolny są szczegółowo wyznaczone w planie pracy na dany rok szkolny, z uwzględnieniem wniosków z przeprowadzonej ewaluacji 
 
wewnętrznej. Pan pracy zawsze jest uzgadniany z RP i RR i wymaga akceptacji.
 
Przyjęty przez RP Plan Nadzoru i cel ewaluacji wewnętrznej ma pokazać obraz pracy przedszkola i wskazać kierunki koniecznych zmian.
 
Koncepcję pracy przedszkola wyznacza realizowany program wychowania przedszkolnego (wraz z aneksem dotyczącym zmian w podstawie programowej) ,, Mój świat”.
 
System wartości wychowania humanistycznego i zasady pedagogiki humanistycznej  wyznaczają kierunki planowania pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej Przedszkola nr 66.
 
Zgodnie z tymi zasadami przedszkole wspiera i ukierunkowuje rozwój każdego dziecka z jego potencjałem i możliwościami, dziecko potrafi aktualizować swoje potencjalne szanse, nauczyciel stwarza sytuacje, które wspierają dziecko w odkrywaniu swoich możliwości i uczą pokonywać trudności.
 
Nauczyciel planuje i wyznacza kierunki drogi rozwoju dziecka zgodnie z koncepcją Lwa Wygotskiego - strefa najbliższego rozwoju.
 
Realizacja tej koncepcji pomaga w osiągnięciu celów, które mają nauczyć dziecko relacji z ludźmi, środowiskiem przyrodniczym, kulturą i samym sobą zgodnie z wyznaczoną spiralą sukcesu.